O projekcie

Bioróżnorodność - bogactwo wsi

Projekt „Bioróżnorodność – bogactwo wsi”  to wielokanałowy program aktywnej edukacji ekologicznej z elementami kampanii promocyjnej skierowany do wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich – w szczególności rolników, uczniów szkół rolniczych oraz urzędników jednostek samorządu terytorialnego

 

Pierwsza edycja projektu w latach  2016-2018 realizowana była w makroregionie, na który składają się województwo lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie i mazowieckie.

Obecna, II edycja projektu, rozpoczęta w styczniu 2021 roku odbywać się będzie na terenie województwa pomorskiego aż do marca 2023 roku.

Cele projektu

Celem projektu jest uświadomienie odbiorcom bezcennych korzyści, jakie czerpiemy z otaczającej przyrody i wzrost poczucia osobistej odpowiedzialności za jej ochronę. Określenie  w tytule projektu różnorodności biologicznej bogactwem wsi podsumowuje jego główny przekaz i wspólne dla wszystkich działań hasło rozpoznawalne podczas całego czasu trwania programu. Dzięki niemu zwracamy uwagę odbiorców projektu, że bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe, które charakteryzuje polską wieś na tle Europy, powinno być przedmiotem dumy, ale także zaangażowania w jego ochronę, jako naszego wspólnego dziedzictwa. Jednocześnie określenie bogactwo odnosi się do wymiernych wartości, które zapewniają usługi ekosystemowe, zarówno zaopatrzeniowe czy regulacyjne jak i społeczne i kulturowe. Zrozumienie przez odbiorców funkcji ekosystemów w szerszym zakresie, niż jako proste wspomaganie produkcji płodów rolnych, podniesie świadomość wartości różnorodności biologicznej i będzie stanowić podstawę do przyswojenia bardziej szczegółowej wiedzy o narzędziach i praktykach dla jej chronienia.

Wszystkie zaplanowane zagadnienia merytoryczne przedstawione będą na dwóch płaszczyznach:

  • Specjalistycznej – skierowanej do osób profesjonalnie związanych z rolnictwem (rolników, doradców rolniczych, uczniów szkół rolniczych, nauczycieli),
  • Popularnonaukowej – skierowanej do wszystkich mieszkańców wsi, od najmłodszych do najstarszych.


Zaplanowane działania dla projektu:  

  • Szkolenia tradycyjne i e-learningowe dla rolników, doradców rolniczych, uczniów szkół rolniczych, nauczycieli
  • Cykl publikacji popularnonaukowych i specjalistycznych
  • Stoiska edukacyjne na imprezach skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich
  • Portal www.bogactwowsipomorskiej.pl wraz z bogatą bazą wiedzy, stanowiący platformę dla "Mapy bogactwa bioróżnorodności wsi" 

 

Projekt "Bioróżnorodność- bogactwo polskiej wsi. Aktywny program edukacji ekologicznej mieszkańców obszarów wiejskich województwa pomorskiego" otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Wartość projektu: 1 264 800,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 075 080,00 PLN